Person Image

  Education

  • Ph.D.( Materials), Universite Claude Bernard (Lyon I), France

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจักร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจักร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 22
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ระยะ2 แหล่งทุน :บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย แหล่งทุน :บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403696 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemistry,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบและสร้างตัวตรวจจับนาโนเพื่อวัดความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดนกต่อฯ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มี.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบและสร้างตัวตรวจจับนาโนเพื่อวัดความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดนกฯ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มี.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีสารสนเทศ แหล่งทุน :สวพ.,1 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบและสร้างตัวตรวจจับนาโนเพื่อวัดความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดนกต่อฯ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มี.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403642 ชื่อวิชา Statistical Mechanics in Chemistry,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 ก.ย. 2007 - 31 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีสารสนเทศ แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย แหล่งทุน :บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),1 พ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403696 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemistry,11 ม.ค. 2010 - 5 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล แหล่งทุน :สกว.และทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีสารสนเทศ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ก.ย. 2012 - 17 ก.ย. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจักร 4 ปีล่าสุด

  Year Public 13
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ทางเว็บไซต์,1 ต.ค. 2007 - 17 พ.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ทางเว็บไซต์,1 ต.ค. 2007 - 17 พ.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ฐานข้อมูล / เว็บไซต์ http://chemiebase.ku.ac.th,1 ก.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2009
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฐานข้อมูล / เว็บไซต์ http://chemiebase.ku.ac.th,1 ก.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ทางเว็บไซต์,1 ต.ค. 2007 - 17 พ.ย. 2009
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก,29 ก.พ. 2008 - 31 ต.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการทำวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เว็บไซต์เผยแพร่ http://chemiebase.ku.ac.th http://thrai.sci.ku.ac.th,1 ก.ย. 2008