Journal

Article
Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin
Journal
BMC Genomic (ISSN: 14712164)
Volume
2009
Issue
10
Year
ธันวาคม 2009
Page
1-9
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงในการทำวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010