Copyrights

Article
ตำรับยา ตำราไทย
Proprietor
Kasetsart University
License ID
-
Class
นานาชาติ
Grant Date
17 กันยายน 2008
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ระยะ2 แหล่งทุน :บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ทางเว็บไซต์,1 ต.ค. 2007 - 17 พ.ย. 2009