Conference

Article
ตำรับยา ตำราไทย
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)
Class
ชาติ
Date
26 - 30 สิงหาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ทางเว็บไซต์,1 ต.ค. 2007 - 17 พ.ย. 2009