Conference

Article
MD Simulation Study of Binding Pattern of Mutated H5 Hemagglutinin
Conference
การประชุมประจำปี กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อการประชุม "Global Concerns, Recent Outbreak and Molecular Insight into Avian Influenza H5N1"
Class
ชาติ
Date
18 เมษายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการ "ศึกษาความยืดหยุ่นและอันตรกิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์"

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :In Silico Mutagenesis of Avian Influenza Hemmaglutinin: Structural Genomics Prediction from Computer แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ,1 มี.ค. 2007 - 31 ส.ค. 2009