การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012201120102009 >>
Year Academic 1
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Year Public 2
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) การใช้ประโยชน์ :โปสเตอร์แสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง: Influence of Intercropping between Vetiver Grass and Cover Crops on Soil and Water Conservation and Growth of ‘NAMDOKMAI Mango ในการเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ ในการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference of Vetiver, ICV-5) ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เมืองลัคนาว ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย,27 ต.ค. 2011 - 3 พ.ย. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหะการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นคร เหลืองประเสริฐ, สุดประสงค์ สุวรรณเสิศ, นิภา เขื่อนควบ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, สุพนิดา วินิจฉัย และพิสมัย ศรีชาเยช. 2554.วารสารเคหะการเกษตร.มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 มีนาคม.142-144 น.,3 มี.ค. 2011 - 29 ก.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>