การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>