การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012201120102009 >>
Year Academic 6
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026431 ชื่อวิชา Termites & Their Control,1 มิ.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>