การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012201120102009 >>
Year Academic 3
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,12 ก.ค. 2013 - 12 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>