Conference

The Fifth International Conference of Vetiver, ICV-5
นานาชาติ
27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2011
Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย
-

Author

Output From Project

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ ในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) การใช้ประโยชน์ :โปสเตอร์แสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง: Influence of Intercropping between Vetiver Grass and Cover Crops on Soil and Water Conservation and Growth of ‘NAMDOKMAI Mango ในการเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติ ในการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference of Vetiver, ICV-5) ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เมืองลัคนาว ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย,27 ต.ค. 2011 - 3 พ.ย. 2011