การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2012

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215496 ชื่อวิชา Selected Topics in Aerospace Engineering,3 ม.ค. 2012 - 3 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,16 ส.ค. 2012 - 16 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,2 ก.พ. 2012 - 2 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215321 ชื่อวิชา Aircraft Structures II,4 ก.ย. 2012 - 4 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215221 ชื่อวิชา Aircraft Structures I,27 พ.ย. 2012 - 27 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of composite materials,10 ก.ค. 2012 - 10 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,2 ก.พ. 2012 - 2 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,2 ก.พ. 2012 - 2 ก.พ. 2012