การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2011

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208557 ชื่อวิชา Finite Volume Method for Comp. Fluid Dyn.,3 ส.ค. 2011 - 3 ส.ค. 2012