Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
ชาติ
16 - 18 ตุลาคม 2013
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215221 ชื่อวิชา Aircraft Structures I,27 พ.ย. 2012 - 27 พ.ย. 2012