Conference

Article
การปรับเปลี่ยนตัวแปรเพื่อศึกษาการลดความเข้มข้นของความเค้นสำหรับหัวจับเครื่องทดสอบแรงดึงโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215221 ชื่อวิชา Aircraft Structures I,27 พ.ย. 2012 - 27 พ.ย. 2012