การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,6 ม.ค. 2015 - 6 ม.ค. 2015