สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

2k แฟคตอเรียลadditive manufacturingAgile ManufacturingANOVABenders decompositionBidirectional OptionClassification analysisclosed-form expressionconstraint logic programmingContour tracingDelphi studydynamic quadratic assignmentFeasibility StudyForecastingImage-based direct slicinginspection errorInterconnected contourslean productionNested contoursOptimizationPaper-based overtraced freehand sketchperiodic review base stock policyPut and Call OptionQuadratic Assignment Problem (QAP)quality control strategyRapid product developmentRapid prototypingselective vacuum manufacturingSimulationsingle line drawingSingle-line drawingsketch-based modelingSketch-based modeling.SMESupply chain collaborationSupply Chain ContractSupply Chain CoordinationSupply chain managementSupply DisruptionSupport material compositionTopological relationshipsVBAการขนส่งการขึ้นรูปยางพาราการควบคุมคุณภาพการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดตารางการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิต วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์การจัดเส้นทางการจำลองทางคณิตศาสตร์การจำลองแบบปัญหาการจำลองสถานการณ์การประมวลผลภาพการปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ECRS มูลค่ากิจกรรม การทดสอบดันเนต GR&Rการพยากรณ์การลดของเสียการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการออกแบบการทดลองขนมไทยเครื่องจักรขนานต้นทุนคุณภาพตู้แช่อาหารแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผังโรงงานยางพาราระบบสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบหอหล่อเย็นวัสดุธรรมชาติวิเคราะห์ต้นทุนวิธีการประเมิน RULAวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์วิธีการหาเส้นทางวิกฤตแบบฟัซซี่ วิธีเกณฑ์เวลามากที่สุดวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัดวิศวกรรมคุณค่าเว็บแอปพลิเคชันศูนย์กระจายโลจิสติกส์ไปรษณีย์ศูนย์กลางถ่วงน้ำหนักสเปรดชีตสภาวะอุตสาหกรรมสมดุลสายการผลิตสายการบรรจุอาหารสายการบินเส้นทางยานพาหนะหนังสัตว์ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกแหล่งเงินทุนอากาศยานไร้คนขับอาหารเดลิเวอรี่อาหารพร้อมรับประทานอินเทอร์เน็ตออฟติงอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ฮิวริสติกส์

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 247 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 76 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 171 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)