Expertise Cloud

2k แฟคตอเรียลDesign of experimentexternal guided motionFactorial experimental designindustrial robotnon-standalone 5G communicationtele-controlURLLCWire injection processกระบวนการฉีดสายไฟการควบคุมคลังสินค้าการควบคุมคุณภาพการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดสมดุลสายการประกอบการจัดสมดุลสายการประกอบ วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเกณฑ์เวลามากที่สุดการจัดสรรลูกค้าการจำลองทางคณิตศาสตร์การผลิตเนื้อสบู่เหลวการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การพยากรณ์การลดของเสียการเลือกที่ตั้ง ชิ้นส่วนยานยนต์ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่การสั่งซื้อที่ประหยัดการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล การควบคุมคุณภาพ การผลิตเนื้อสบู่เหลวการออกแบบการทดลองแบบแฟคตอเรียลการออกแบบการทดลอเชิงแฟคทอเรียลจุดสั่งซื้อใหม่ตัวแบบการขนส่งตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การจัดสรรลูกค้าตัวแบบการมอบหมายงานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกปัญหาการตัดวัสดุ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โปรแกรมเชิงเส้นวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์วิธีเกณฑ์เวลามากที่สุดสมดุลสายการผลิต

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)