Person Image

  Education

  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  2k แฟคตอเรียลautonomous vehicleECO Industrial TownECRSFixed order periodFixed order period systemFood SafetyForecastingGeographic Information Systemgraphical - based methodHACCPInventory management of medical suppliesLagrange MultiplierLand SuitabilityLinear Fractional Programminglinear programmingmachine visionManagement information systemmeasurement platformmobile robotnon-standalone 5G networkpostural balance assessmentPoultry ProductionQuality function deploymentQuality ManagementRubberRubber moldingRubber productSaving algorithmtracked vehiclesTransportation drinking water routingTransportation routing problemtwo - stageTwo-stage Linear Programminguncertainties on the right hand sidesกระบวนการลา ดบั ช้นั เชิงวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การขนส่งการขึ้นรูปยางพาราการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิต วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์การประกอบคอยล์เย็นการประมวลผลภาพการพยากรณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกการเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสียการวิเคราะห์ Therbligsการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไมโครการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิจัยการดำเนินงานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการสั่งซื้อที่ประหยัดการสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่การออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ซิกซ์ ซิกม่าต้นทุนคุณภาพตัวแบบการขนส่งตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การจัดสรรลูกค้าตัวแบบการมอบหมายงานตู้แช่แข็งตู้แช่อาหารทุเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกบริการเดลิเวอรี่บริการทางด้านการรักษาพยาบาลปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะปัญหาการเดินทางของพนักงานขายปัญหาการตัดวัสดุ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โปรแกรมเชิงเส้นเปลือกทุเรียนผลิตภัณฑ์ยางพาราผ้าทอพรีเมี่ยมเอ็กเซลโซลเวอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ยางพารารอยเชื่อมระบบสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารร้านขายน้ำดื่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลดต้นลดต้นทุนลมร้อนและปัจจัยการจัดส่งอาหารโลจิสติกส์วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นพอลิเมอร์วิเคราะห์ต้นทุนวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัดสเปรดชีตเส้นทางยานพาหนะเหนี่ยวนำอนุภาคอาหารเดลิเวอรี่อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกด

  Interest

  การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 23704 ชั้น 7 อาคาร 23
   • ห้อง 23713 ชั้น 7 อาคาร 23
   • ห้องห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องห้องปฏิบัติการสายการผลิต ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote ControlYaovaja K., Bamrungthai P., Ketsarapong P.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
  ,pp. 324-327
  9
  2An adaptive special purpose algorithm for a class of two - stage single constrained linear fractional programming problemKetsarapong P., Charnsethikul P., Witchakul S.2013Journal of Interdisciplinary Mathematics
  16(6),pp. 439-456
  1