ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ABS inspectionAlgorithmsandroidApplication programsAprioriApriori algorithmApriori algorithmsArtificial IntelligenceAssessment Support SystemAssociation rulesAutomated visual inspectionBand SelectionBell shape membership functionclassificationCloud ComputingclusteringClustering AlgorithmCollaborative FilteringCollaborative modelCollaborative softwaresComparative studiescompetitivenessComputer GraphicsComputer scienceComputer software selection and evaluationCo-occurrence StatisticsData miningdecision support systemDecision TreeDecision treesDistributed softwareDistributed software developmentDistributed teamDistributed teamsDocument Representatione-RevenueFeature extractionFull-text searchFunction evaluationfuzzy clusteringFuzzy logicGaussian curveGPSGroupwareHydroponicImage registrationimage segmentation ensembleImbalanced datasetinbound tourismInformation retrievalInformation SystemInformation SystemsInternet Protocol TeleVisionK-MeanK-meansKnowledge Base SystemKnowledge managementKnowledge Management SystemLearning systemslegal reasoningLive-streamingLoad Testingmachine learningMeasurementMedical diagnosisMobile ApplicationModeling toolNatural language processing systemsNatural languagesontologyOTARanking StrategiesSmart FarmSocial NetworkWeb 2.0Web serviceXMLXML RetrievalZ scoreการจำลองการแตกของของแข็งการทดสอบการประมวลผลภาษาธรรมชาติการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกการศึกษาการสร้างภาพเคลื่อนไหวการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์วิทัศน์ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบธุรกรรมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รูบี ออน เรลส์เรดไมน์โลจิสติกส์สัญญาณไร้สายสารสนเทศวิทัศน์อนุภาคออบชันไฟน์เดอร์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ปรีชา งามเสาวรส, อาจารย์

preecha.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5444 ext 3733


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 354 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 124 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 230 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 64 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)