Interest

ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (122)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Medication compliance and the older hemodialysis patient.Long J., Kee C., Graham M., Saethang T., Dames F.1998ANNA journal / American Nephrology Nurses' Association
25(1)
26
2Regulatory landscape of AGE-RAGE-oxidative stress axis and its modulation by PPARγ activation in high fructose diet-induced metabolic syndromeCannizzaro L., Cannizzaro L., Rossoni G., Savi F., Altomare A., Marinello C., Saethang T., Carini M., Payne D.M., Pisitkun T., Aldini G., Leelahavanichkul A.2017Nutrition and Metabolism
14(1),pp. 1-13
22
3STING Mediates Lupus via the Activation of Conventional Dendritic Cell Maturation and Plasmacytoid Dendritic Cell DifferentiationThim-uam A., Prabakaran T., Tansakul M., Makjaroen J., Wongkongkathep P., Chantaravisoot N., Saethang T., Leelahavanichkul A., Benjachat T., Paludan S., Pisitkun T., Pisitkun T., Pisitkun P.2020iScience
23(9)
21
4A gaming strategy for teaching the use of critical cardiovascular drugs.Saethang T., Kee C.C.1998Journal of continuing education in nursing
29(2),pp. 61-65
16
5PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptorsSaethang T., Hirose O., Kimkong I., Tran V., Dang X., Nguyen L., Le T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2013Journal of Immunological Methods
387(1-2),pp. 293-302
16
6Tracking COVID-19 with wastewater to understand asymptomatic transmissionWannigama D.L., Wannigama D.L., Amarasiri M., Hurst C., Hurst C., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Abe S., Hongsing P., Hongsing P., Rad S.M.A.H., Rad S.M.A.H., Pearson L., Saethang T., Luk-in S., Kueakulpattana N., Storer R.J., Ounjai P., Jacquet A., Leelahavanichkul A., Chatsuwan T.2021International Journal of Infectious Diseases
108,pp. 296-299
14
7Simple fluorometric-based assay of antibiotic effectiveness for Acinetobacter baumannii biofilmsWannigama D.L., Wannigama D.L., Hurst C., Hurst C., Pearson L., Pearson L., Saethang T., Saethang T., Singkham-in U., Luk-in S., Luk-in S., Storer R.J., Chatsuwan T.2019Scientific Reports
9(1)
13
8Oncoproteomic and gene expression analyses identify prognostic biomarkers for second primary malignancy in patients with head and neck squamous cell carcinomaBunbanjerdsuk S., Bunbanjerdsuk S., Vorasan N., Saethang T., Pongrujikorn T., Pangpunyakulchai D., Mongkonsiri N., Arsa L., Thokanit N., Pongsapich W., Anekpuritanang T., Ngamphaiboon N., Jinawath A., Sunpaweravong S., Pisitkun T., Suktitipat B., Suktitipat B., Jinawath N., Jinawath N.2019Modern Pathology
32(7),pp. 943-956
12
9EpicCapo: Epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site informationSaethang T., Hirose O., Kimkong I., Tran V., Dang X., Nguyen L., Le T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2012BMC Bioinformatics
13(1)
8
10A rapid and simple method for routine determination of antibiotic sensitivity to biofilm populations of Pseudomonas aeruginosaWannigama D.L., Wannigama D.L., Hurst C., Hurst C., Hongsing P., Pearson L., Pearson L., Saethang T., Saethang T., Chantaravisoot N., Singkham-In U., Luk-In S., Luk-In S., Storer R.J., Chatsuwan T.2020Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
19(1)
8
11Multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae infection in heterosexual men with reduced susceptibility to ceftriaxone, first report in ThailandKueakulpattana N., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Luk-in S., Hongsing P., Hongsing P., Hurst C., Badavath V.N., Badavath V.N., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Teeratakulpisan N., Kerr S.J., Kerr S.J., Abe S., Phattharapornjaroen P., Shein A.M.S., Saethang T., Chantaravisoot N., Amarasiri M., Higgins P.G., Higgins P.G., Chatsuwan T.2021Scientific Reports
11(1)
7
12PTM-Logo: A program for generation of sequence logos based on position-specific background amino-acid probabilitiesSaethang T., Saethang T., Hodge K., Yang C.R., Zhao Y., Kimkong I., Knepper M.A., Pisitkun T., Pisitkun T.2019Bioinformatics
35(24),pp. 5313-5314
7
13A novel over-sampling method and its application to cancer classification from gene expression dataDang X.T., Hirose O., Bui D.H., Saethang T., Tran V.A., Nguyen L.A.T., Le T.K.T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2013Chem-Bio Informatics Journal
13(1),pp. 19-29
6
14A machine learning strategy for predicting localization of post-translational modification sites in protein-protein interacting regionsSaethang T., Payne D., Avihingsanon Y., Pisitkun T., Pisitkun T.2016BMC Bioinformatics
17(1)
6
15Gene polymorphisms of autophagy machinery and the risk of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in a Thai populationWisetsathorn S., Tantithavorn V., Hirankarn N., Tangkijvanich P., Saethang T., Kimkong I.2017ScienceAsia
43(6),pp. 362-368
5
16Novel colistin-EDTA combination for successful eradication of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae catheter-related biofilm infectionsShein A.M.S., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Higgins P.G., Higgins P.G., Hurst C., Abe S., Hongsing P., Hongsing P., Chantaravisoot N., Saethang T., Luk-in S., Liao T., Nilgate S., Rirerm U., Kueakulpattana N., Laowansiri M., Srisakul S., Muhummudaree N., Techawiwattanaboon T., Gan L., Xu C., Kupwiwat R., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Rojanathanes R., Leelahavanichkul A., Chatsuwan T.2021Scientific Reports
11(1)
5
17Deficiency of STING Promotes Collagen-Specific Antibody Production and B Cell Survival in Collagen-Induced ArthritisTansakul M., Thim-uam A., Saethang T., Makjaroen J., Wongprom B., Pisitkun T., Pisitkun P.2020Frontiers in Immunology
11
4
18Sample filtering relief algorithm: Robust algorithm for feature selectionSaethang T., Prom-On S., Meechai A., Chan J.H.2009Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
5507 LNCS(PART 2),pp. 260-267
4
19Proteomic identification of predictive biomarkers for malignant transformation in complete hydatidiform molesVanichtantikul A., Hodge K.G., Somparn P., Saethang T., Triratanachat S., Pisitkun T., Lertkhachonsuk R.2019Placenta
77,pp. 58-64
3
20AbDesigner3D: A structure-guided tool for peptide-based antibody productionSaethang T., Hodge K., Kimkong I., Payne D., Knepper M., Pisitkun T., Pisitkun T.2018Bioinformatics
34(12),pp. 2158-2160
2
21Combined proteomic strategies for in-depth venomic analysis of the beaked sea snake (Hydrophis schistosus) from Songkhla Lake, ThailandChoksawangkarn W., Sriswasdi S., Sriswasdi S., Kalpongnukul N., Wongkongkathep P., Saethang T., Chanhome L., Laoungbua P., Khow O., Sumontha M., Chaiyabutr N., Sitprija V., Pisitkun T.2022Journal of Proteomics
259
2
22Overcoming addition of phosphoethanolamine to lipid A mediated colistin resistance in Acinetobacter baumannii clinical isolates with colistin–sulbactam combination therapySrisakul S., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Higgins P.G., Higgins P.G., Hurst C., Hurst C., Abe S., Hongsing P., Hongsing P., Hongsing P., Saethang T., Luk-in S., Liao T., Kueakulpattana N., Shein A.M.S., Shein A.M.S., Gan L., Kupwiwat R., Kupwiwat R., Tanasatitchai C., Tanasatitchai C., Wapeesittipan P., Wapeesittipan P., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Badavath V.N., Badavath V.N., Leelahavanichkul A., Leelahavanichkul A., Chatsuwan T., Chatsuwan T.2022Scientific Reports
12(1)
1
23McBel-Plnc: A deep learning model for multiclass multilabel classification of protein-lncRNA interactionsNavamajiti N., Saethang T., Wichadakul D.2019ACM International Conference Proceeding Series
,pp. 21-28
1
24Erratum: STING Mediates Lupus via the Activation of Conventional Dendritic Cell Maturation and Plasmacytoid Dendritic Cell Differentiation (iScience (2020) 23(9), (S2589004220307227), (10.1016/j.isci.2020.101530))Thim-uam A., Prabakaran T., Tansakul M., Makjaroen J., Wongkongkathep P., Chantaravisoot N., Saethang T., Leelahavanichkul A., Benjachat T., Paludan S.R., Pisitkun T., Pisitkun P.2020iScience
23(11)
0
25High prevalence of mgrB-mediated colistin resistance among carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae is associated with biofilm formation, and can be overcome by colistin-EDTA combination therapyShein A.M.S., Shein A.M.S., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Wannigama D.L., Higgins P.G., Higgins P.G., Higgins P.G., Hurst C., Hurst C., Abe S., Hongsing P., Hongsing P., Hongsing P., Chantaravisoot N., Saethang T., Luk-in S., Liao T., Liao T., Nilgate S., Rirerm U., Kueakulpattana N., Srisakul S., Aryukarn A., Laowansiri M., Hao L.Y., Yonpiam M., Ragupathi N.K.D., Ragupathi N.K.D., Ragupathi N.K.D., Techawiwattanaboon T., Ngamwongsatit N., Amarasiri M., Amarasiri M., Ounjai P., Kupwiwat R., Kupwiwat R., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Badavath V.N., Leelahavanichkul A., Leelahavanichkul A., Kicic A., Kicic A., Kicic A., Kicic A., Chatsuwan T.2022Scientific Reports
12(1)
0
26Identification of Daboia siamensis venome using integrated multi-omics dataSaethang T., Somparn P., Payungporn S., Sriswasdi S., Yee K.T., Hodge K., Knepper M.A., Chanhome L., Khow O., Chaiyabutr N., Sitprija V., Pisitkun T., Pisitkun T.2022Scientific reports
12(1),pp. 13140
0
27Gene polymorphisms of interferons and their receptors in chronic hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinomaSaethang T., Kimkong I.2018Current Trends in Immunology
19,pp. 41-49
0
28IMPACT: A novel clustering algorithm based on attractionTran V., Clemente J., Nguyen D., Li J., Dang X., Le T., Nguyen T., Saethang T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2012Journal of Computers
7(3),pp. 653-665
0
29Inference of domain-domain interactions by matrix factorisation and domain-level featuresLe T.K.T., Hirose O., Nguyen L.A.T., Saethang T., Tran V.A., Dang X.T., Ngo D.L., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2014International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine
4(3-4),pp. 259-273
0
30Corrigendum to “Proteomic identification of predictive biomarkers for malignant transformation in complete hydatidiform moles” [Placenta 77 (2019) 58–64](S0143400418310968)(10.1016/j.placenta.2019.02.004)Vanichtantikul A., Hodge K., Somparn P., Saethang T., Triratanachat S., Pisitkun T., Lertkhachonsuk R.2019Placenta
85,pp. 80
0