ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Under-sampling technique for imbalanced data using minimum sum of euclidean distance in principal component subset", IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 305-318
2024 exAnupong, S., exChadsuthi, S., exHongsing, P., exHurst, C., exPhattharapornjaroen, P., exRad S.M., A.H., exFernandez, S., exHuang, A.T., exVatanaprasan, P., inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLuk-in, S., exStorer, R.J., exOunjai, P., exDevanga Ragupathi, N.K., exKanthawee, P., exNgamwongsatit, N., exBadavath, V.N., exThuptimdang, W., exLeelahavanichkul, A., exKanjanabuch, T., exMiyanaga, K., exCui, L., exNanbo, A., exShibuya, K., exKupwiwat, R., exSano, D., exFurukawa, T., exSei, K., exHiggins, P.G., exKicic, A., exSinger, A.C., exChatsuwan, T., exTrowsdale, S., exAbe, S., exIshikawa, H., exAmarasiri, M., exModchang, C., exWannigama, D.L., "Exploring indoor and outdoor dust as a potential tool for detection and monitoring of COVID-19 transmission", iScience, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13]