รางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่น ", , วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
Publish Year Output Award 1
2010 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน", ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192010 >>
Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Institutional Shareholder Activism and Limited Investor Attention", Best Paper Award, , World Business Institute, Nov 24 2010