รางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2022

85

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2022 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2563 / รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022
2022 inดร.ชยพจน์ ลีอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่น", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Dec 27 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192010 >>