รางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา ปี 2017

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2017 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 ", ด้านมนุษยและสังคม ประเภทบุคลากรซีเนียร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2017
2017 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 5 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192010 >>