รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2018

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2018 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์,"ผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 ", สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), Jan 12 2018
2018 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2561 ", วัสดุศาสตร์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Jun 2 2018
2018 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป", ด้านการวิจัยและนวัตกรม ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 25 2018
2018 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 25 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด