รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2017

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2017 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่น", , สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), May 15 2017
2017 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"PTIT Award", , สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, Jun 26 2017
2017 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมก.ประจําปี ๒๕๖๐", , ม.เกษตรศาสตร์, Dec 28 2017
2017 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด