รางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2011

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2011 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Chitosan gallate as a novel potential polysaccharide antioxidant: an EPR study", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2011
2011 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Systematic fabrication of chitosan nanoparticle by gamma irradiation", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2011
2011 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Free radicals produced by the oxidation of gallic acid: An electron paramagnetic resonance study", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น co-author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720152009 >>