รางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2009

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

4

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Polyethylene film surface functionalized with chitosan via c-ray irradiation in aqueous system: An approach to induce copper(II) ion adsorptivity on PE", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ , Mar 9 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720152009 >>
Publish Year Conference Award 1
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Aqueous Chitosan Derivative Performance for Gamma Ray Generated Chitosan-g-PE: AnApproach for Absorbent Membrane", The Best Paper Award (Oral Presentation), , 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (RMUTT and Kyoto University), Nov 21 2009