รางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2007

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2007 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Material for Application in Breeding Inhibitor of Apple Snails", รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย, ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และเชื้อเพลิงทดแทน, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน), Oct 7 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720152009 >>