รางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

6

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201520132009 >>
Publish Year Honor Award 1
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์,inนายวุฒินันท์ คงทัด,"Optimizing extraction of high quality water hyacinth fiber with chemical and mechanical treatment for textile industry", ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย , Mar 9 2015
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Fabrication of Microporous Chitosan/Silk Fibroin as a Scaffold Material Using Electron Beam", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2015
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Modification of Chitosan onto PE by Irradiation in Salt Solutions and Possible Use as Cu21 Complex Film for Pest Snail Control", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2015
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Light stabilizereconjugatedestearylate chitosan nanoparticles: A bio-based additive for free radical stabilization of healthcare plastics under irradiation", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author), , คณะวิทยาศาสตร์ มก., Mar 9 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720152009 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,"Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energysaved rubber compound", Best Poster Award - First Place, , The International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), Oct 26 2015