Search Result of "agro-garden"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ปลาสวย ในน้ำใส โดยใช้แหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นักวิจัย: Imgพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์ Imgนฤมล ช่างดี Imgภาพิมน สุดงาม Imgเมธี ขันทอง Imgรุจา วิวัฒน์ Imgนริศา ประกอบศิลป์ Imgธนิตตา จันทนไพรบูรณ์ Imgกมลทิพย์ บัวแดง Imgกฤติกา ทรัพย์แสนดี Imgอลิษา เต่าทอง Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume