Award

Article
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Award
รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย
Branch
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Received
6 ธันวาคม 2013
Related Link
-