Search Result of "โรคใบด่างแตง"

About 10 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินการเกิดโรคใบด่างแตงในพริกสายพันธ์ุแท้ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก (2008)

ผลงาน:การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก

นักวิจัย: Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สิริกุล วะสี Imgนายกรุง สีตะธนี

Doner:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก

Img

ที่มา:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก

Img

งานวิจัย

การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume