Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519

  Expertise Cloud

  begomovirusbiomassbreedingChilli veinal mottle viruschinese kaleChiVMV-KPS9L hirsutumleaf areaLycopersicon esculentumnet-housenutrient contentpepperpepper BC1F1Solanum lycopersicumTomatoVariety Improvwementviral resistant pepperWild germplasmการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting) การประเมินพันธู์การปรับปรุงพันธ์พืชการปรับปรุงพันธุ์ (Crop improvement) การแปรรูป (Processing)การผลิตผักการผลิตพืช (Crop production) การพัฒนาพันธุ์การยอมรับการรวบรวมพันธุ์การสกัดสาร (Extraction)ความต้านทาน (Resistance)ความเผ็ดเจริญเติบโตแบบพุ่ม (determinate type) เชื้อพันธุกรรมแตงกวาแตงเทศถั่วฝักยาวทางชีวภาพทางเลือกใหม่เทคโนโลยีชีวภาพ (Technology)ผลิตผักกินใบผลิตผักคะน้าผักคุณภาพเพื่อการค้าผ้าไม่ทอพริกพริก พันธุ์ต้านทานไวรัสพริกพื้นเมืองพันธุกรรมพันธุ์ต้านทานฟิล์มสลายตัวมะเขือเทศมาตรฐานโรคใบหงิกเหลืองโรคไวรัสโรคเหี่ยวเขียวโรงตาข่ายโรงเรือน (greenhouse) โรงเรือนตาข่ายสารสำคัญ (Essential Chemical) หน่อไม้ฝรั่ง

  Interest

  การปรับปรุงพันธ์พืช, การผลิตผัก

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)