Search Result of "เศรษฐศาสตร์มหภาค"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: กรณีศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค I มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ ธรรมาอภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgสัณหะ เหมวนิช

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อส่วนชดเชยความเสี่ยง กรณีศึกษา กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผู้เขียน:Imgกัญญกร ถ้ำเขางาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่มีต่อการดำเนินนโยบายการเงิน และความสัมพันธ์ของการดำเนินนโยบาย การเงินกับปริมาณเงิน

ผู้เขียน:Imgอภิชยา อมาตยกุล

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับใช้วงจร PDCA ในการประเมินผลการสอนเศรษฐศาสตร์มหภาค ระหว่างปีการศึกษา 2543-2547: กรณีศึกษาในวิทยาเขตศรีราชา

ผู้เขียน:Imgนางสาวปิยาวรรณ สกุลเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research aimed to evaluate the teaching of macroeconomics for the second year students of Kasetsart University, Sriracha Campus during 2000 - 2004. The Deming cycle model (PDCA) and questionnaires were used for 1,640 students in the pre-evaluation, intermediate, and final evaluation. Quantitative and Qualitative methods were used to collect primary data and secondary data. Descriptive statistics, means, and percentages were used to analyse the data. It was found that the students expected and benefited from a high level of academic and practical tuition. However, these expectations placed a high work load on the instructors. It is recommended that to give students the motivation they need, input of energy and initiative is required which could be enhanced with teaching assistant.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 026, Issue 2, Jul 05 - Dec 05, Page 165 - 176 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของผลกระทบของนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตัวแปรทางเศรษฐกิจ

ผู้เขียน:Imgชาติเฉลิม สุรชัยชาญ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพงษ์ อรพินท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณ๊ศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาค I

ผู้เขียน:Imgจิตติกานต์ ชาญนิติ

ประธานกรรมการ:Imgสัณหะ เหมวนิช

กรรมการร่วม:Imgปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์มหภาค

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าของระบบ ธนาคารพาณิชย์ไทย

ผู้เขียน:Imgจุฑาลักษณ์ แก้วสอน

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการร่วม:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:The Procyclicity in Stress Testing of Financial Institutions in Thailand

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics

Resume

Img

Researcher

นางสาว ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงินระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเงิน, การเงินธุรกิจ, อัตราแลกเปลี่ยน, เศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การเงิน

Resume

12