ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่อ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ