Search Result of "การผลิตผักอย่างยั่งยืน"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตผักอย่างยั่งยืนในภาคกลางของไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บัณฑิณี สูตรสุคนธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:JSPS (โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:JSPS (โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น)

หัวเรื่อง:การผลิตผักอย่างยั่งยืนในภาคกลางของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume