รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน