Search Result of "การบูรณาการ"

About 1898 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanate Yukuntawanitchai, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของแมลงน้ำวงศ์ Hydropsychidae

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิล คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:โครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารที่สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์

หัวเรื่อง:จากเมืองเวียงจันทน์สู่ลุ่มน้ำภาคกลาง: การคงเหลือในเรือนลาวเวียง

Img

ที่มา:แหล่งทุน ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์นาโนแมงกานีสออกไซด์ ด้วยเทคนิคโซล-เจล เพื่อใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสระปทุม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยปฏ

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยปฏ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และโปรตีนของจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis ) ที่เปลี่ยนการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Staphylococcus aureus Aeromonas hydrophila Edwardsiella tarda และ poly [I:C]

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร 19-21 มกราคม 2554

หัวเรื่อง:สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:การสัมมนาเผยแพร่ผลผลิตงานวิจัยเรื่อง วช.บูรณาการงานวิจัยน้ำเพื่อชุมชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบชลสารสนเทศ ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Img

ที่มา:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ (โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ)

หัวเรื่อง:โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนายธีระ สมหวัง, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" ระหว่างในวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหนังตัววารานัสเชิงการค้า

12345678910...