Journal

การคัดเลือกสายพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันสู่พริกประดับที่ผลไม่มีรสเผ็ด
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40
2
167-174
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-