Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 22870075)
11
3
339-354
กรกฎาคม - กันยายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-