Journal

การบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องวงจรไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN: 29850266)
6
3
44-58
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-