Journal

ปัจจัยที่กำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วารสารเศราฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
10
1
109-125
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-