ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)