Journal

การประเมินปริมาณน้ำฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะท้อนกลับกับความเข้มฝนสำหรับเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ISSN: 22867589)
9
1
137-149
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-