Journal

ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 25397249)
3
1
45-57
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-