Journal

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
สัตวแพทย์มหานครสาร (ISSN: 19057571)
10
2
69-80
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-