ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมมนุษย์ต่อการกระจายและนิเวศวิทยาของ วัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) และช้างป่า (Elephant maximus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, "Factors associated with leptospirosis in domestic cattle in salakphra wildlife sanctuary, Thailand", International Journal of environmental Research and Public Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2019
Publish Year National Journal 2
2015 exนันทิยา แซ่เตียว, exพัชธร สิมกิ่ง, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ นิลเพชร, exประภา เหล่าสมบูรณ์, exพุทธพร พุ่มโรจน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 69-80
2011 inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดต่อของโรคระหว่างปศุสัตว์กับสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่อนุรักษ์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 160-170