Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมน้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2549-2558
Journal
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
Volume
12
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-