Journal

Article
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
44
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-