สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exSchreinemachers, P., exLaitae, C., "Pesticide Risk Behavior and Knowledge of Chili and Tomato Farmers", International Journal of Vegetable Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 333-345
Publish Year National Journal 2
2016 exปัทมา เมี่ยงมุกข์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016
2015 exกองทอง ตรุษศาสน, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะสายพันธุ์พริกต้านทานโรค กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง", วารสารแก่นเกษตร , ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 207-214
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exDr. Pepijn Schreinemachers, exนางสาวชนิกา ไหล่แท้, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pesticide Use and Risk Behaviour of Chili and Tomato Farmers in Thailand", The annual conference of Agricultural Economics and Agribusiness, 30 พฤษภาคม 2014, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ